Home » Vluchtelingenwerk

Vluchtelingenwerk

SVA stelt zich ten doel, uitgaande van de beginselen neergelegd in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens: te bevorderen dat aan vluchtelingen bescherming wordt gegeven door asielverlening; het geestelijk en maatschappelijk welzijn van vluchtelingen/nieuwkomers in de gemeente Apeldoorn door activiteiten te ontwikkelen, ter bevordering van hun sociale en economische zelfstandigheid; nieuwkomers op te vangen volgens de Wet Inburgering Nieuwkomers d.d. 30 september 1998, met als speciale taak het geven van maatschappelijke begeleiding. SVA komt op voor de belangen van asielzoekers en nieuwkomers in Apeldoorn. Naast directe belangenbehartiging geeft de stichting deze opdracht vorm door ondersteuning en begeleiding op maat. Begeleiding, ondersteuning en belangenbehartiging krijgen gestalte in een balans tussen hoofd en hart. Een evenwicht tussen afstand en betrokkenheid.

SVA kiest er principieel voor een vrijwilligersorganisatie te zijn, vandaar dat de uitvoering van de ondersteuning, begeleiding en belangenbehartiging in handen ligt van vrijwilligers. Voor begeleiding en coördinatie van dit vrijwilligerswerk wordt, voor zover mogelijk, een beroep gedaan op beroepsmatige/professionele ondersteuning. SVA richt het doel van haar werkzaamheden op integratie van de doelgroep in de Nederlandse samenleving, met name in de gemeente Apeldoorn, zulks met behoud van eigen identiteit. Uitgangspunt van werken is dat SVA er een bijdrage aan wil leveren dat de doelgroep maximaal gebruik maakt van de bestaande voorzieningen. SVA wil geen dingen doen of aanbieden die elders ook gedaan of aangeboden worden.

Disclaimer: deze website behoorde voorheen aan de SVA. De SVA heeft de activiteiten rond deze website gestaakt en de website laten vervallen. De informatie op deze website is mogelijk niet actueel. U dient de informatie op deze website dan ook te lezen in de verleden tijd.